[MBC report2] LG화학인도참사 현지취재(2) 몸에 박힌 '유독가스'흔적..."4년간 최소 11명 더 죽었다"

환경보건시민센터 활동 언론보도
홈 > 정보마당 > 환경보건시민센터 활동 언론보도
환경보건시민센터 활동 언론보도

[MBC report2] LG화학인도참사 현지취재(2) 몸에 박힌 '유독가스'흔적..."4년간 최소 11명 더 죽었다…

관리자 0 702

몸에 박힌 '유독 가스' 흔적‥"4년간 최소 11명 더 죽었다"

Traces of 'poisonous gas' lodged in body... "At least 11 more people have died in 4 years”
శరీరంలో పేరుకుపోయిన 'విష వాయువు' జాడలు... "4 సంవత్సరాలలో కనీసం 11 మంది మరణించారు”

MBC 뉴스데스크 Newsdesk 2024. 5. 30  

인도 피해주민들과 아시아 등 여러 국제사회에서 뉴스 내용을 이해하도록 영어와 인도 현지 텔루구어를 병기합니다 - 환경보건시민센터 
News is provided in both English and Indian local Telugu so that victims in India and other international communities in Asia can understand the news - Eco-Health
భారతదేశంలోని బాధితులు మరియు ఆసియాలోని ఇతర అంతర్జాతీయ కమ్యూనిటీలు వార్తలను అర్థం చేసుకోగలిగేలా ఇంగ్లీష్ మరియు భారతీయ స్థానిక తెలుగు రెండింటిలోనూ వార్తలు అందించబడ్డాయి - పర్యావరణ ఆరోగ్య పౌరుల కేంద్రం 

동영상뉴스 시청은 아래 클릭하세요  
Click below to watch video news
వీడియో వార్తలను చూడటానికి క్రింద క్లిక్ చేయండి
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076849_7469.PNG  
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076850_0308.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076850_628.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076851_1158.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076851_7645.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076852_2991.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076852_997.PNG
 
앵커  
anchor
యాంకర్

4년 전 발생한 LG화학 인도 공장 가스 사고 피해자 유족들의 사연, 어제 전해드렸는데요. 
Yesterday we told you the story of the bereaved families of the victims of the LG Chemical India plant gas accident that occurred four years ago.
నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఎల్‌జీ కెమికల్ ఇండియా ప్లాంట్ గ్యాస్ ప్రమాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబాల కథను నిన్న మేము మీకు చెప్పాము.

오늘은 사고에선 살아남았지만 호흡 곤란과 극심한 가려움증 등, 후유증으로 고통받는 이들의 목소리를 전하려 합니다. 
Today, I would like to share the voices of those who survived the accident but suffered from aftereffects such as difficulty breathing and severe itching.차현진 기자가 인도 현지에서 이들을 만났습니다. 
ఈ రోజు, నేను ప్రమాదం నుండి బయటపడి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది మరియు తీవ్రమైన దురద వంటి పరిణామాలతో బాధపడుతున్న వారి గొంతులను పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను.

차현진 기자가 인도 현지에서 이들을 만났습니다. 
Reporter Cha Hyun-jin met them in India.
రిపోర్టర్ చా హ్యూన్-జిన్ భారత్‌లో వారిని కలిశారు.

 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076941_4701.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076941_8881.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076942_3554.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076943_099.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076944_0402.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076945_4114.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717076946_96.PNG


리포트  
Report
నివేదిక

발을 감싸고 있던 피부가 심하게 타 그대로 벗겨졌습니다. 
The skin covering my feet was so badly burned that it peeled off.
నా పాదాలను కప్పి ఉన్న చర్మం చాలా తీవ్రంగా కాలిపోయింది, అది ఒలిచిపోయింది.

귀 뒷부분은 수포와 함께 곳곳이 새까맣고, 등과 얼굴에도 상처가 났습니다. 
The area behind his ears was completely black with blisters, and there were scars on his back and face.
అతని చెవుల వెనుక భాగం బొబ్బలతో నల్లగా ఉంది మరియు అతని వీపు మరియు ముఖం కూడా గాయాలయ్యాయి.

LG화학 참사로 심한 화상을 입은 23살 칸나지 씨입니다. 
This is Mr. Kannaji, 23, who suffered severe burns in the LG Chemical disaster.
LG కెమికల్ డిజాస్టర్‌లో తీవ్రంగా కాలిన గాయాలకు గురైన మిస్టర్ కన్నాజీ, 23.

[칸나지/참사 피해자] 
"왼쪽 귀가 마치 타는 것처럼 아팠는데 큰 상처가 났고, 오른쪽 귀도 마찬가지였고요. 그러나 왼쪽만 수술을 받았습니다." 
Kannaji/Tragedy Victim]
“My left ear hurt like it was burning and was badly bruised, and so was his right ear. But only the left side had to be operated on.”
[కన్నాజీ/విషాద బాధితుడు]
"నా ఎడమ చెవి మంటగా ఉంది మరియు పెద్ద గాయం ఉంది, కానీ నా కుడి చెవికి మాత్రమే శస్త్రచికిత్స జరిగింది.”

두 차례에 걸친 피부 이식 수술. 
Two skin transplant surgeries.
రెండు చర్మ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు.

상처 부위는 여전히 가렵고, 숨쉬기까지 어려워졌습니다. 
The wound area still itched, and it became difficult to breathe.
గాయం ప్రాంతం ఇప్పటికీ దురద, మరియు శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా మారింది.

[칸나지/참사 피해자] 
"지금도 숨쉬기가 어렵고, 몸도 약해져서 힘이 안 생기는데요. 옛날처럼 일도 못하고 있습니다." 
[Kannaji/Tragedy Victim]
“I still find it difficult to breathe, and my body is so weak that I have no strength. I can’t work like I used to.”
[కన్నాజీ/విషాద బాధితుడు]
"నాకు ఇప్పటికీ శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంది, నా శరీరం చాలా బలహీనంగా ఉంది, నేను మునుపటిలా పని చేయలేను.”

 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077197_4428.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077198_0888.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077198_8199.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077199_6293.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077200_5659.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077202_0062.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077203_8136.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077205_1788.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077223_5996.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077207_0774.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077207_9099.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077224_2011.PNG


팔과 가슴 아래 큰 화상을 입은 42살 만니 씨. 
Mr. Manny, 42, suffered major burns under her arms and chest.

최근 폐 수술까지 받았습니다. 
She recently underwent lung surgery.
మిస్టర్ మానీ, 42, అతని చేతులు మరియు ఛాతీ కింద పెద్ద కాలిన గాయాలు అయ్యాయి.

[만니/참사 피해자] 
"6개월 전 수술을 받았고, 최근에도 여러 약을 계속 복용하고 있습니다.” 
[Manni/Tragedy Victim]
“I had surgery six months ago, and I have been taking various medications recently.”
[మన్ని/విషాద బాధితుడు]
"నేను ఆరు నెలల క్రితం శస్త్రచికిత్స చేసాను మరియు నేను ఇటీవల వివిధ మందులు తీసుకుంటున్నాను.”

 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077288_9704.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077289_6378.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077290_4946.PNG


후유증 사망으로 추정되는 경우도 있습니다. 
In some cases, death is presumed to be a result of sequelae.
మిస్టర్ మానీ, 42, అతని చేతులు మరియు ఛాతీ కింద పెద్ద కాలిన గాయాలు అయ్యాయి.

45살 라주 씨는 호흡 곤란 증상이 참사 4주 뒤에도 계속되자 병원을 찾았다가 돌연 사망했습니다. 
Raju, 45, died suddenly after going to the hospital as symptoms of difficulty breathing continued four weeks after the disaster.
విపత్తు జరిగిన నాలుగు వారాల తర్వాత కూడా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లక్షణాలు కొనసాగడంతో 45 ఏళ్ల రాజు ఆసుపత్రికి వెళ్లిన తర్వాత అకస్మాత్తుగా మరణించాడు.

[라반냐/故 라주 씨 아내] 
"(심장) 검사를 받기 위해 찾은 병원에서 남편이 계속 숨쉬기가 어렵다고 했는데요. 그러더니 검사실 의자에서 갑자기 죽었습니다." 
[Lavanya/wife of the late Raju]
“At the hospital where she went to get a (heart) test, her husband said he kept having difficulty breathing. Then he suddenly died in the examination room chair.”
లావణ్య/దివంగత రాజు భార్య]
"నేను (గుండె) పరీక్ష చేయించుకోవడానికి వెళ్ళిన ఆసుపత్రిలో, నా భర్త తనకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉందని చెప్పాడు, అప్పుడు అతను పరీక్ష గది కుర్చీలో అకస్మాత్తుగా మరణించాడు.”

b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077328_9653.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077329_6627.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077330_282.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077330_8888.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077331_6116.PNG


피부가 까맣게 변해버린 고령의 여성부터 
From elderly women whose skin has turned black
చర్మం నల్లగా మారిన వృద్ధ మహిళల నుండి

[백도명/서울대 보건대학원 명예교수] 
"(가스가) 닿았던 부위를 중심으로 맨 처음에는 화상 비슷한 그런 게 왔고 화상 비슷한 것들이 나아지면서 색소가 침착을.." 
[Paek Do-myeong/Professor Emeritus, Graduate School of Public Health, Seoul National University]
“At first, something similar to a burn appeared around the area where (the gas) touched, and as the burn-like sensation improved, the pigmentation began to settle.”
[బేక్ డో-మియోంగ్/ప్రొఫెసర్ ఎమెరిటస్, గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్, సియోల్ నేషనల్ యూనివర్శిటీ]
"మొదట, (వాయువు) తాకిన ప్రాంతం చుట్టూ మంట లాంటిది కనిపించింది మరియు బర్న్ లాంటి సంచలనం మెరుగుపడటంతో, పిగ్మెంటేషన్ స్థిరపడటం ప్రారంభించింది.”

호흡기를 평생 들어야 하는 주민들도 있습니다. 
Some residents have to wear a respirator for their entire lives.
కొంతమంది నివాసితులు వారి జీవితాంతం రెస్పిరేటర్ ధరించాలి.

누출 가스는 스티렌. 
The leaking gas is styrene.
లీకైన వాయువు స్టైరీన్.

스티로폼 등을 만들 때 사용하는 화학 물질로 유독성은 물론, 백혈병과 폐암을 일으킬 수 있어 세계보건기구의 '2A 발암물질'로 지정돼 있습니다. 
It is a chemical used in making Styrofoam and is designated as a '2A carcinogen' by the World Health Organization as it is not only toxic but can cause leukemia and lung cancer.
ఇది స్టైరోఫోమ్ తయారీలో ఉపయోగించే ఒక రసాయనం మరియు ఇది విషపూరితం మాత్రమే కాకుండా లుకేమియా మరియు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌కు కారణమవుతుంది కాబట్టి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థచే '2A కార్సినోజెన్'గా నియమించబడింది.
 
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077568_5183.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077571_4535.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077575_2384.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077578_6133.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077582_06.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077583_0399.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077585_2846.PNG


참사 이후 LG화학은 지정병원을 통해 피해자들에게 의료지원을 하고 있습니다. 
Since the disaster, LG Chem has been providing medical support to the victims through designated hospitals.
విపత్తు సంభవించినప్పటి నుండి, ఎల్‌జి కెమ్ నియమించబడిన ఆసుపత్రుల ద్వారా బాధితులకు వైద్య సహాయాన్ని అందిస్తోంది.

하지만 주민들은 적절한 치료를 받기 힘들다고 하소연합니다. 
However, residents complain that it is difficult to receive appropriate treatment.
అయితే సరైన వైద్యం అందడం కష్టమని స్థానికులు వాపోతున్నారు.

이 병원은 LG가 주민들 치료를 위해 지정한 곳인데요. 
This hospital was designated by LG to treat residents.
నివాసితులకు చికిత్స చేయడానికి ఈ ఆసుపత్రిని LG నియమించింది.

다만 진료를 받기 위해선 매번 공장에 가서 어디가 아픈지 확인을 받아야 하고 이마저도 약 처방과 간단한 치료만 가능합니다. 
However, in order to receive medical treatment, you have to go to the factory every time to check where the pain is, and even for this, only medication prescriptions and simple treatment are possible.
అయితే, వైద్య చికిత్స పొందేందుకు, నొప్పి ఎక్కడ ఉందో తనిఖీ చేయడానికి మీరు ప్రతిసారీ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్లాలి మరియు దీనికి కూడా మందుల ప్రిస్క్రిప్షన్లు మరియు సాధారణ చికిత్స మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది.

폐질환 치료나 피부 이식 수술 등은 다른 병원에서 자기 돈을 내고 받아야 합니다. 
They must pay for treatment for lung disease or skin transplant surgery at another hospital.
మీరు మరొక ఆసుపత్రిలో ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి లేదా చర్మ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చికిత్స కోసం చెల్లించాలి.

[LG화학 지정 병원 관계자 (음성변조)] 
"병원에선 피 검사와 진료, 약 처방만 무료고 일반적으로 수술을 받으려면 돈을 내야 합니다." 
[LG Chem designated hospital official (voice altered)]
“At the hospital, only blood tests, treatment, and medication prescriptions are free, but you generally have to pay to get surgery.”
[LG కెమ్ నియమించబడిన ఆసుపత్రి అధికారి (వాయిస్ మార్చబడింది)]
"ఆసుపత్రిలో, రక్త పరీక్షలు, చికిత్స మరియు మందుల ప్రిస్క్రిప్షన్లు మాత్రమే ఉచితం, కానీ మీరు సాధారణంగా శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవడానికి చెల్లించాలి.”

b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077650_1044.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077651_0185.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077651_9413.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077656_9813.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077661_3154.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077664_0323.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077665_8125.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077669_2341.PNG


지난해 국내 환경단체가 당시 피해를 입은 주민 257명을 조사한 결과 11명이 후유증으로 사망한 걸로 추정되고, 25%는 호흡기에, 15%는 피부와 눈에 문제가 생긴 걸로 나타났습니다. 
Last year,a Korean environmental group surveyed 257 affected residents and found that 11 people were believed to have died from aftereffects, 25% had respiratory problems, and 15% had skin and eye problems.
గత సంవత్సరం, ఒక దేశీయ పర్యావరణ సమూహం 257 మంది ప్రభావిత నివాసితులను సర్వే చేసింది మరియు 11 మంది వ్యక్తులు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల మరణించారని, 25% మందికి శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నాయని మరియు 15% మందికి చర్మం మరియు కంటి సమస్యలు ఉన్నాయని కనుగొన్నారు.

b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077785_816.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077787_0582.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717077788_1174.PNG

b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078028_1979.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078028_9787.PNG


[수드하카/현지 의사] 
"(유독 가스를) 마시면 가장 먼저 폐에 문제가 생기고 이 때문에 산소가 제대로 공급이 되지 않는 문제가 생길 수 있는데요. (그래서) 환자들이 긴 시간 동안 후유증을 겪을 수 있는 문제가 걱정이 됩니다." 
[Sudhakar/Local Doctor]
“If you breathe in (poisonous gas), problems first occur in the lungs, which can lead to problems with oxygen not being supplied properly. (So) I am worried that patients may experience aftereffects for a long time.”
[సుధాకర్/స్థానిక వైద్యుడు]
"మీరు ఊపిరి పీల్చుకుంటే (విషపూరితమైన వాయువు), మొదట ఊపిరితిత్తులలో సమస్యలు ఏర్పడతాయి, ఇది ఆక్సిజన్‌ను సరిగ్గా సరఫరా చేయకపోవడానికి దారితీస్తుంది (కాబట్టి) రోగులు చాలా కాలం పాటు పరిణామాలను అనుభవించవచ్చని నేను భయపడుతున్నాను.”

주 정부 산하 특별조사위원회도 주민들의 건강 상태를 장기적으로 확인하라고 주문한 바 있습니다. 
A special investigation committee under the Indian state government also ordered a long-term check on the health status of residents.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోని ప్రత్యేక దర్యాప్తు కమిటీ నివాసితుల ఆరోగ్య స్థితిపై దీర్ఘకాలిక తనిఖీని కూడా ఆదేశించింది.

하지만 주 정부와 LG화학 모두 추적 관찰에 나서지 않고 있습니다. 
However, neither the Indian state government nor LG Chem are conducting follow-up observations.
అయితే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా ఎల్‌జీ కెమ్ తదుపరి పరిశీలనలు నిర్వహించడం లేదు.

b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078120_885.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078122_5962.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078107_907.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078109_0815.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078110_2403.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078112_2851.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078115_4278.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078117_417.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078118_5995.PNG


[칸나지/참사 피해자] 
"재판이 10년, 15년 이상 걸릴 정도로 길어질 수 있는데, 만약 그 10년, 15년 사이 누군가 후유증으로 숨지면 누가 책임을 지겠습니까." 
[Kannaji/Tragedy Victim]
“The trial can be so long that it takes 10 or 15 years or more, and if someone dies from aftereffects during those 10 or 15 years, who will be responsible?”
[కన్నాజీ/విషాద బాధితుడు]
"విచారణ చాలా పొడవుగా ఉంటుంది, దీనికి 10 లేదా 15 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, మరియు ఆ 10 లేదా 15 సంవత్సరాలలో ఎవరైనా అనంతర ప్రభావాలతో మరణిస్తే, ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు?”

[백도명/서울대 보건환경대학원 명예교수] 
"거꾸로 LG가 이 사건이 한국에서 일어났으면 어떻게 했을 건가를 생각해 보면.." 
[Paek Do-myeong/Professor Emeritus, Graduate School of Health and Environment, Seoul National University]
“Conversely, if you think about what LG would have done if this incident had occurred in Korea…”
[బేక్ డో-మియోంగ్/ప్రొఫెసర్ ఎమెరిటస్, గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్, సియోల్ నేషనల్ యూనివర్శిటీ]
"దీనికి విరుద్ధంగా, ఈ సంఘటన కొరియాలో జరిగితే LG ఏమి చేసి ఉండేదో మీరు ఆలోచిస్తే …"

LG화학 측은 "피해자 배상 재판이 늦어져 안타깝다"면서 "판결 전이라도 검진 센터 운영 등 추가 지원할 수 있도록 내부적으로 검토하고 있다"고 답했습니다. 
LG Chem responded, “It is unfortunate that the compensation trial for the victims has been delayed,” and “We are reviewing internally to provide additional support, such as operating a screening center, even before the ruling.”
LG Chem ప్రతిస్పందిస్తూ, “బాధితులకు పరిహారం విచారణ ఆలస్యం కావడం దురదృష్టకరం,” మరియు “రూలింగ్‌కు ముందే స్క్రీనింగ్ సెంటర్‌ను నిర్వహించడం వంటి అదనపు సహాయాన్ని అందించడానికి మేము అంతర్గతంగా సమీక్షిస్తున్నాము.”

MBC뉴스 차현진입니다. 
This is Cha Hyun-jin from MBC News.
ఇది MBC న్యూస్ నుండి చా హ్యూన్-జిన్.

영상취재·편집: 김승우 
Video reporting/editing: Seungwoo Kim
వీడియో రిపోర్టింగ్/ఎడిటింగ్: సీంగ్వూ కిమ్

b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078187_3119.PNG
 b6fbe0b84b4e1c00e587cd93f09902c1_1717078188_1291.PNG
 
0 Comments
시민환경보건센터 후원하기